ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Onceanu Ghenadie 
Directorul Serviciului  

 

  - 
Vicedirector pe probleme economice

Eremeico Serghei
Vicedirector pe probleme de producţie

 Direcţia Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova (Serviciul Special) îndeplineşte activităţile administrative generale de producere şi financiare ale entităţii, planificarea şi dezvoltarea lucrărilor de protecţie antigrindină pe teritoriul republicii. Din punct de vedere funcţional Serviciul Special este o subdiviziune subordonată Ministerului Agriculturii şi Industiei Alimentare.

În Direcţie sunt concentrate secţiile de producere de bază ale Serviciului Special, prin intermediul cărora se asigură respectarea unică a lucrărilor tehnologice în toate subdiviziunile operaţionale (unităţi speciale), implementarea în practica influenţelor active a noilor elaborări şi recomandări, angajarea şi instruirea cadrelor, calificarea profesională a acestora, elaborarea programelor de instruire pentru toate categoriile de specialişti, precum şi programe de activitate ştiinţifico-experimentală, cooperarea cu organizaţiile similare din diferite ţări.

La momentul actual activează 12 unităţi ale Serviciului Special, cu capacitatea posibilă a protecţiei antigrindină a culturilor agricole pe o suprafaţă de circa 2,0 mln. hectare (75 la sută din teritoriul Republicii Moldova).

 

Vicedirector pe probleme economice  Implementează politica de utilizare raţională şi obiectivă a alocaţiilor bugetare, destinate activităţilor Serviciului Special, în scopul utilizării maximal eficiente a potenţialului de producere. Elaborează propuneri pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare, prin intermediul concursurilor conform metodei ofertelor de preţuri. Înregistrează şi verifică utilizarea mijloacelor financiare, prevăzute anual, pentru finanţarea activităţilor Serviciului Special, în Bugetul de Stat. Întocmeşte ordinele în cadrul Serviciului Special pentru indemnizaţii şi suplimente la salariu, fixarea mărimii premiilor şi ajutorului material.

 

 

Vicedirectorul pe probleme de producţie Coordonează cu întreg segmentul tehnologic al tuturor subdiviziunilor Serviciului Special. Îndeplineşte activităţi de elaborare şi realizare a planului anual de producţie, cercetare şi implementare a sistemelor avansate şi noilor tehnologii privind influenţele active asupra proceselor hidrometeorologice. Elaborează metode inofensive şi eficiente pentru funcţionarea mijloacelor tehnice, în colaborare cu secţiile Serviciului Special. Organizează studii tehnice şi lucrări de cercetare ştiinţifică. Efectuează verificări complexe şi specifice a activităţii tuturor unităţilor speciale şi secţiilor Direcţiei Serviciului Special.

Argumentarea organizării lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova

Republica Moldova este considerată una din cele mai expuse pericolului căderilor de grindină regiuni ale continentului european. Acest fapt este condiţionat de particularităţile fizico-geografice şi climaterice ale ţării: la vest şi nord-vest mărgineşte cu munţii Carpaţi, la sud – cu Marea Neagră. Factorul semnificativ în formarea intensivităţii sporite a procesului de oraj şi grindină este relieful complex (deluros) al Moldovei. Conform datelor multianuale, pînă la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină,  la fiecare 100 mii hectare de teritoriu arabil se atribuia pînă la 12,1 mii hectare de culturi agricole, afectate de grindină. În unele raioane din nordul şi centrul ţării, suprafaţa afectărilor de grindină constituia pînă la 25 la sută şi mai mult din totalul teritoriului arabil.

Frecvent, în Moldova, căderile de grindină poartă un caracter catastrofal, atunci cînd suprafeţele afectate constituie mii de hectare, iar gradul afectării – 50-100 %. În medie numărul de zile cu căderi de grindină pe toată republica constituie 21 zile, maxim – 50 zile. Pînă la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină pe scară largă, pagubele economice, cauzate de grindină, au constituit 80-100 mln. $ SUA anual. (Date prezentate de Institutul de Economie şi Organizarea Producerii Agricole)

Aceste date au stat la baza organizării lucrărilor-pilot de combatere a grindinei în anul 1964, la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. La baza tehnologiei lucrărilor de influenţe active se află metoda rachetară de prelucrare a norilor cu reagent cristalizant. Cercetările ştiinţifice şi experimentale din diferite ţări, în această perioadă, au confirmat posibilitatea de dirijare a structurii de fază a norilor prin introducerea substanţelor speciale de aerosol (reagent cristalizant) în zona suprarăcită a acestora.

Etapa de iniţiere a lucrărilor de protecţie antigrindină

În perioada anilor 1964-1966 au fost elaborate şi implementate mijloace tehnice de influenţă activă pe baza complexelor specializate rachetare „ПГИ” şi „Облако”, a radarelor „АРС-3М” şi „СОН-9”; a fost stabilit complexul de parametri radiolocaţionali şi termodinamici pentru descrierea evoluţiei norilor cu pericol de grindină, au fost cercetate particularităţile de răspîndire a reagentului în nor, a fost determinată perioada a anului cu intensivitate sporită de cădere a grindinei pe teritoriul republicii (a doua jumătate a lunii aprilie- septembrie). Efectele incontestabile ale intervenţiei în procesul de formare a grindinei, reducerea efectivă a pagubelor cauzate de grindină, comparativ cu alte raioane, unde lucrările de protecţie antigrindină nu s-au efectuat, au favorizat dezvoltarea rapidă a lucrărilor de influenţe active în republică în anii ’70. Dacă în anul 1969 suprafaţa teritoriului protejat constituia 210,0 mii hectare, atunci în anul 1980 cuprindea 1,18 mln. hectare. La sfîrşitul anilor ’70 în procesul de lucru pentru combaterea grindinei a fost implementat complexul antigrindină „ALAZAN” şi radarele specializate „МРЛ-5”.

În perioada anilor ’80 a secolului trecut, Serviciul Antigrindină a elaborat şi implementat metode de influenţe active asupra norilor de iarnă şi de vară în scopul provocării precipitaţiilor suplimentare. A fost demonstrată creşterea efectivă a cantităţii de precipitaţii de iarnă (metoda de aviaţie) pînă la 30 la sută, în raport cu norma lunară. Influenţele active asupra norilor cumulonimbus, prin intermediul mijloacelor de protecţie antigrindină şi de aviaţie, au demonstrat posibilitatea creşterii cantităţii de precipitaţii pînă la 100 %. În plus, în această perioadă, Serviciul Antigrindină a efectuat lucrări de disipare a ceţii suprareci, în aeroportul municipiului Chişinău, utilizînd reagentul de aerosol, a fost studiat aspectul ecologic al lucrărilor antigrindină ş.a.

În anii ’80 s-a iniţiat pregătirea cadrelor naţionale pentru Serviciul Antigrindină la Universitatea de Stat a Moldovei, în cadrul facultăţii de fizică, cu specialitatea „Fizica Atmosferei”. Opt specialişti ai Serviciului Antigrindină au obţinut titlu de doctor în ştiinţele fizicii atmosferei.

Dinamica suprafeţelor de protecţie

Către anul 1991, lucrările de protecţie antigrindină s-au efectuat pe o suprafaţă de 2,5 mln. hectare (70 la sută din teritoriul Moldovei), au fost construite 14 baze antigrindină, activau 226 de puncte rachetare.

În perioada anilor ’90 a secolului trecut, problemele economice din ţară au redus nivelul de dezvoltare al lucrărilor de combatere a grindinei. Acest fapt a condiţionat ca în anul 2000, lucrările de protecţie antigrindină să fie stopate. Căderile de grindină de intensivitate sporită, care au avut loc pe teritoriul republicii în anii 2000-2001, au confirmat necesitatea de relansare a lucrărilor de protecţie antigrindină.

În perioada anilor 2008-2012 suprafaţa teritoriului protejat a constituit 1,4 mln. hectare. În procesul de combatere a grindinei au fost implicate 108 puncte rachetare în cadrul a 11 unităţi speciale (Edineţ, Soroca, Făleşti, Floreşti, Sîngerei, Corneşti, Călăraşi, Hînceşti, Cimişlia, Ceadîr-Lunga şi Cahul). În anul 2013 se preconizează ca suprafaţa de protecţie să constituie circa 1,5 mln. hectare cu desfăşurarea activităţii a 115 puncte rachetare.

Specificarea terenurilor în aria protejată

Declaraţia privind buna guvernare 2014

Declaraţia privind buna guvernare 2015

Declaraţia privind buna guvernare 2017

Declarație privind bună guvernare 2017

Activitatea de bază a Serviciului Special o constituie organizarea şi executarea lucrărilor vizînd influenţa activă asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină, precum şi a altor lucrări ce ţin de domeniul influenţelor active asupra proceselor hidrometeorologice în limitele tehnologiilor implementate şi recunoscute.

În virtutea specificului realizării sarcinilor fundamentale Serviciul Special este o organizaţie specializată, fapt condiţionat de utilizarea în activitatea practică a acestuia a materialelor explozive şi inflamabile, de responsabilitatea majoră pentru păstrarea şi utilizarea corectă a rachetelor antigrindină, de executarea necondiţionată a prescripţiilor tehnologiei, precum şi de necesitatea menţinerii capacităţii de reacţionare imediată a grupurilor operative în regim non-stop.   

Sarcinile fundamentale ale Serviciului Special:

 • reglementarea de stat în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice;
 • elaborarea documentaţiei tehnologice şi metodice, monitorizarea în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice;
 • controlul departamental asupra respectării cerinţelor standardelor, regulamentelor şi normelor referitoare la influenţele active asupra norilor;
 • executarea lucrărilor de combatere a căderilor de grindină şi a altor lucrări vizînd influenţele active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice.

În ultimii ani de activitate a Serviciului Special s-au desfăşurat următoarele lucrări:

 • mărirea volumului de lucru de protecţie antigrindină pînă la 1,5 mln. hectare;
 • implementarea celor mai avansate performanţe, în toate segmentele tehnologice;
 • elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de transfer a datelor de la radarele existente la punctele de comandă ale unităţilor speciale;
 • colaborări pe plan internaţional cu Grecia, Ucraina, Bulgaria, România, Federaţia Rusă ş.a.;
 • fondarea întreprinderii mixte moldo-ruse de asamblare a rachetelor antigrindină de nouă generaţie;
 • în condiţiile deficitului de personal, se realizează sistemul de instruire a „tinerilor” specialişti în domeniul influenţelor active;
 • colaborare activă cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, privind controlul calităţii reagentului rachetelor antigrindină utilizate în procesul de influenţe active în republică;
 • elaborarea documentaţiei metodice care reglementează consecutivitatea şi particularităţile procesului tehnologic existent „influenţe active asupra proceselor de grindină”;
 • participarea sistematică a specialiştilor Serviciului Special la forumurile ştiinţifice de prestigiu, privind cercetările evoluţiei radiolocaţionale a norilor şi perfecţionarea metodei de influenţe active asupra proceselor de grindină şi, de regulă, obţinerea aprecierilor înalte.

Eficacitatea lucrărilor antigrindină
diagrama


Dinamica suprafeţelor de protecţie antigrindină

Anii
Suprafaţa protejată (mii. ha)
Eficacitatea fizică (%)
Anii
Suprafaţa protejată (mii. ha)
Eficacitatea fizică (%)
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
100
170
210
230
230
360
430
500
600
730
800
890
1000
1180
1325
1430
1670
1960
2220
2260
2320
2360
2430
2490
2060
88,0
92,0
97,0
100,0
93,0
94,0
88,0
86,0
95,0
89,0
91,0
73,0
92,0
90,0
97,0
98,0
96,0
82,0
94,0
94,0
96,0
97,0
95,0
98,0
94,0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1730
1970
1970
1970
1975
2100
2125
2125
nu s-au
-
(165) 480
600
630
667
702
1000
1400
1400
1400
1400
1400
1486
 

1486
1486
95,0
87,0
96,0
98,0
85,0
98,0
90,0
97,0
efectuat
-
88,0
94,0
83,6
99,3
85,5
84,0
90,7
90,8
89,7
86,2
89,4
90,1 (pînă la 15.06)
96,5

Planul de activitate a Serviciului Special anul 2016

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA